Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Struktura zarządzania

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Struktura Grupy Kapitałowej LOTOS

Grupę Kapitałową LOTOS tworzy 18 spółek bezpośrednio zależnych, z których część posiada własne grupy kapitałowe. Rolę Jednostki Dominującej pełni Grupa LOTOS S.A., będąc jednocześnie integratorem kluczowych funkcji zarządczych i wspierających. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS skupiają się na poszukiwaniu, wydobyciu, produkcji oraz handlu produktami naftowymi oraz usługami.

Zarząd

Zarząd Grupy LOTOS S.A. odpowiada za prowadzenie spraw Grupy Kapitałowej oraz reprezentowanie jej we wszelkich czynnościach, z wyłączeniem tych, które są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, a także spraw wykraczających poza zwykłe zarządzanie organizacją. Zakres czynności podlegających wyłączeniu reguluje Regulamin Zarządu. Czynności niewymagające uchwały Zarządu podejmowane są jednoosobowo – przez Prezesa oraz poszczególnych Członków Zarządu (wg ustalonego podziału kompetencyjnego).

Na mocy Uchwał Zarządu z dn. 01.03.2018 r. i 25.09.2018 r. zmianie uległa struktura organizacyjna Zarządu poprzez likwidację jednostek organizacyjnych: Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, oraz utworzenie jednostek organizacyjnych i pionów: Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu, którzy wraz z Prezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A. kierują całokształtem działalności Spółki.

Podział kompetencyjny Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
ds. Inwestycji i Innowacji
Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji i Handlu
Wiceprezes
ds. Finansowych
Wiceprezes
ds. Korporacyjnych
Strategia i Rozwój Efektywność Produkcja Rafineryjna Finanse Compiliance
Infrastruktura Krytyczna i Sprawy Obronne Realizacja Projektu EFRA Technika, Utrzymanie, Ruch, Remonty Relacje Inwestorskie Nadzór Właścicielski
Biuro Zarządu Innowacje Efektywność Produkcji Kontroling Kadry
Ochrona Informacji Rozwój Technologii Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Informatyka Komunikacja
Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Zarządzanie Projektem Ochrona Środowiska Zakupy Marketing
Biuro Prawne Obrót Surowcami Planowanie i Sprawozdawczość Zarządzanie Procesami
Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym Logistyka Organizacja i System Zarządznia
Bezpieczeństwo Wewnętrzne Handel Produktami Rafineryjnymi
Audyt, Kontrola
Skład Zarządu Grupy LOTOS wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:
 • Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu
 • Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu
 • Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji
 • Robert Sobków – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Jarosław Wittstock – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Jej uprawnienia obejmują m.in. opiniowanie (w tym wnoszenie wniosków i propozycji) wszelkich spraw związanych z działalnością organizacji, delegowanie swoich członków do pełnienia określonych funkcji oraz powoływanie stałych lub doraźnych komitetów pełniących nadzór nad określonymi obszarami działalności Grupy Kapitałowej. W Grupie LOTOS na stałe działają trzy komitety: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania, pełniąc rolę organów doradczych, pomocniczych i opiniotwórczych.

Rada Nadzorcza, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wybiera biegłego rewidenta, który jest rekomendowany istotnym spółkom Grupy Kapitałowej do przeprowadzenia badania ich sprawozdań finansowych.

Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:
 • Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca
 • Piotr Ciach – Wiceprzewodniczący
 • Katarzyna Lewandowska – Sekretarz
 • Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa – Członek
 • Dariusz Figura – Członek
 • Mariusz Golecki – Członek
 • Adam Lewandowski – Członek
 • Grzegorz Rybicki – Członek

Walne Zgromadzenie

Kompetencje Walnego Zgromadzenia obejmują szereg spraw, których zakres jest opisany w Statucie Grupy LOTOS. Wszelkie sprawy zgłaszane są uprzednio Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. reguluje zasady zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia (jak też jego przebiegu oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej) oraz zasady uczestnictwa i wykorzystania prawa głosu.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie